Mijn boeken

[button-red url=”https://johanopdebeeck.be/contact/” target=”_self” position=”left”]INFO OVER LEZINGEN[/button-red]

De Napoleonboeken

Napoleon is vrij toevallig in mijn leven verschenen. De eerste maal gebeurde dat toen mijn vader me als klein jongetje meenam naar Les Invalides. Hij zou me daar de graftombe van ‘een groot man ‘ laten zien. Mijn tengere gestalte reikte amper uit boven de balustrade  die de lager gelegen, kolossale tombe afschermt. Aan de hand van papa naderde ik voorzichtig de rand. Spannend.

In de galerij tref je een reeks beelden aan die verband houden met Napoleon en die vrij onbekend zijn.

NAPOLEON DEEL 1 – lees meer

afbeelding Napoleon-biografie van Johan Op de Beeck

Napoleon-biografiie deel 1

Toen zag ik iets dat grote indruk op mij maakte. De monumentale laatste rustplaats van de Keizer. Het was een onvergetelijk moment. Wekte dat een onweerstaanbare passie in mij op? Zeker niet. Dat gebeurde pas rond 2009. Na een lange journalistieke loopbaan was ik al een tijdje zakenman geworden. Maar ik voelde stilaan een dringende behoefte in mij opkomen om terug creatief aan de slag te gaan. Niet meer als televisie-maker maar als schrijver. Geschiedenisschrijver natuurlijk. Want de geschiedenis boeit me van kindsbeen af. Ik zocht naar een geschikte datum. Bijvoorbeeld iets dat twee eeuwen geleden gebeurd was. Al gauw kwam ik uit op 2015. We herdachten dan tweehonderd jaar Waterloo.  Mijn onderzoek leverde verrassende resultaten op. Ik ontdekte dat Belgen en Nederlanders een veel belangrijkere rol speelden dan we dachten.

NAPOLEON DEEL 2 – lees meer

afbeelding Napoleonbiografie deel 2

Napoleon en #metoo

De keizer hield van vrouwen. Vrouwen hielden van Napoleon. Maar de relatie was turbulent en moeizaam. Het hart van een staatsman moet in zijn hoofd zitten. Dat zei Napoleon tenminste. Dus kwam de liefde altijd op de tweede plaats. Ik wilde weten hoe het zat tussen hem en Joséphine. Een grote dame. Ze werd het slachtoffer van de gebeurtenissen. Ik leerde dat voor Napoleon hetzelfde gold. Hij misbruikte vrouwen. Zij hem ook.
HET HART VAN NAPOLEON – Lees meer

boek Napoleon en de vrouwen #metoo

Waterloo

Waarom ontvluchtte Napoleon zijn ballingsoord op het eiland Elba? Waarom wilden de grootmachten geen vredesonderhandelingen? Waarom verloor de keizer zijn laatste veldslag? En waarom hebben historici de rol van het Nederlandse leger in Waterloo over het hoofd gezien? Het verhaal van Waterloo zoals het nog nooit is geschreven in :

WATERLOO.DE LAATSTE 100 DAGEN VAN NAPOLEON – lees meer

boek slag van Waterloo

1830 : Het ontstaan van België

Een wonder van politieke scheikunde. Dat was de Belgische afscheiding van 1830. Niemand had het zien aankomen, weinigen hadden het echt gewild. In de reageerbuis van de Belgische revolutie van 1830 zaten dan ook vele botsende moleculen.

afbeelding omslag boek Belgische revolutie van 1830Koning Willem I wilde alle macht rond het koningshuis concentreren. De vorst kreeg veel kritiek. Hij legde te hoge belastingen op.  De katholieken in het zuiden en  de protestanten in het noorden wantrouwden elkaar. Ook negeerde de koning  de Franse taal in militaire en bestuurszaken. De katholieken vonden zijn onderwijsbeleid te modern. Dat alles zorgde dus voor een cocktail van ongenoegen.

Sommige revolutionairen waren vooruitstrevend, anderen waren reactionair. De enen wilden politieke vrijheid. Anderen verlangden vooral vrijheid van onderwijs. Sommigen streefden een sociale omwenteling na. Anderen wilden het tegendeel. Sommigen wilden een lekenstaat. De geestelijkheid beoogde echter het herstel van de macht van de kerk. Maar over één zaak was men het eens. Ze zouden hun ideaal  alleen bereiken als er een breuk kwam met het koninkrijk van Willem I.

Vergeten helden

Een van de centrale figuren van ons relaas is Louis De Potter. Hij was een tegendraadse journalist. De rebellen noemden hem in 1830 de bezieler van de Belgische opstand. Zijn verhaal is vergeten. Daarom is het voor de hedendaagse lezer erg vernieuwend. Het verhaal van De Potter en zijn vrienden verfrist de kijk op de Belgische opstand en het ontstaan van het land. Toch was België zoals het na 1830 geworden is, niet De Potters ideaal. Zijn einddoel was een republikeins België. Daarin wilde hij de Franse republikeinse principes toepassen. Lees in Het Verlies van België waarom dat mislukte.

Onze roots

Ik wilde een hernieuwde kennismaking met de mensen achter de revolutie van 1830. Dus wilde ik schrijven over hun grote daden en kleine kantjes, hun moed en misleiding, hun vergissingen en falen. Dat alles was dus wat mij betreft even boeiend als hun roem. Het menselijke verhaal vormt dan ook de rode draad in dit boek. Aan de lezer om conclusies te trekken over de personages van 1830 en hun relevantie voor het heden. In elk geval is hun wedervaren verrassend en beklijvend. Daarom achtte ik het boeiend en noodzakelijk  om het opnieuw aan een hedendaags lezerspubliek voor te leggen. In het verhaal van de De Potters en de Gendebiens van 1830 horen we de hartslag kloppen van het ware politieke idealisme. Soms moedig en groots. Soms opportunistisch en laaghartig. Maar altijd gedreven en gepassioneerd.

HET VERLIES VAN BELGIE – Lees meer

Mijn ‘cri de coeur’ over de  vrijheid van meningsuiting

Een van de grootste verwezenlijkingen van de Belgische revolutie was de grondwet. De stichters van België namen er de rechten en vrijheden in op. De belangrijkste voor onze hedendaagse democratie is de vrijheid van meningsuiting. Ze is de basis voor ons recht op een eigen mening. We mogen daarom alles onderzoeken en in vraag stellen. Wie het niet eens is, mag kritiek uiten. Meningsverschillen lossen we dan ook op met debat. We hoeven daarbij geen angst te hebben voor geweld en vervolging.

afbeelding boek over de vrijheid van meningsuiting

Onze innigste overtuigingen zijn niet allemaal hetzelfde. Vaak zeggen ze daarom  het tegenovergestelde. Dus worden ze soms zelfs als beledigend ervaren. Laten we dat conflict niet mijden. Debat en tegenspraak horen immers bij  een democratie. Vandaag is echter overduidelijk dat velen al te zeer overtuigd zijn van hun grote gelijk. Velen hebben slechts een schaars besef van de ware betekenis van vrije meningsuiting en tolerantie. Extremisten van allerlei gezindheden misbruiken het om verdeeldheid te zaaien.

Tegen extremisme

Geradicaliseerde islamisten willen de vrije meningsuiting afschaffen. Sommige democratische politici willen daarom deze extremisten het recht op vrije meningsuiting ontzeggen. Anderen praten iedereen die een kritisch woord zegt over minderheden een schuldcomplex aan. Terwijl de geschiedenis ons leert dat dus precies de vrijheid van meningsuiting de enige weg is om te beletten dat we onderlinge meningsverschillen met geweld beslechten.  In dit boek schets ik daarom het ontstaan en de geschiedenis van de vrije meningsuiting. Ik snijd  de actuele bedreigingen aan. Ik pleit daarom ook voor meer engagement voor deze fundamentele vrijheid in eigen land.

DE BEDREIGDE VRIJHEID – Lees meer

zie ook : Uitgeverij Horizon